Rahulolu uuring

Prudens on koostöös Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega välja töötanud töökeskkonna rahulolu ning tööst haaratust kaardistava küsimustiku.  Iga organisatsioon saab  tagasisidet selle kohta, kui läbipõlenud, rahul, pühendunud ning tööst haaratud nende töötajad on. Tagasiside on anonüümne ning selle tagamiseks antakse tagasisidet minimaalselt 5 töötaja tasemel. Uuringu tellimise kriteeriumiks on minimaalselt 30-liikmeline organisatsioon. Küsimustikku on võimalik läbi viia nii eesti kui ka inglise keelsena.

Mida seadus nõuab?

2021. aastal kehtima hakanud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on kirjas järgnev: “Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.”

Mida Prudens probleemi lahendamiseks pakub?

Prudensi poolt välja töötataud küsimustik aitab seaduses välja toodud psühhosotsiaalseid ohutegureid kaardistada, aga mitte ainult. Küsimustiku eesmärgiks on kaardistada erinevaid tööga seotud psühholoogilisi ja sotsiaalseid aspekte, mis organisatsiooni töötajatele negatiivset ja positiivset mõju avaldavad. Esiteks kaardistab küsimustik läbipõlemise väljakujunemise riski mõjutavaid tegureid (ehk nõudmisi) nagu suur töökoormus, probleemsed kliendid, töö-rolli ebaselgus jne. Läbipõlemise riskiteguritega tegelemine on oluline, kuna see mõjutab töötajate haiguslehtede võtmise sagedust, kaadri voolavust ning vaimse tervise probleemide välja kujunemist. Küsimustiku teiseks eesmärgiks on kaardistada tööst haaratusega seonduvaid faktoreid (ehk ressursse), mis mõjutavad töösse süvenemist nagu töö-eraelu tasakaal, kolleegide ja juhi toetus, õiglus, töö eesmärkide selgus ja arenguvõimaluste tagamine. Tööst haaratuse tegurite kaardistamine on oluline, kuna need faktorid mõjutavad töötajate motiveeritust, tööle pühendumist, tööga rahulolu ning teeninduskvaliteeti.

Milliseid sekkumisi on uuringu tulemuste põhjal organisatsioonis võimalik ellu viia? 

Küsimustiku abil saadud informatsiooni põhjal on võimalik planeerida erinevaid sekkumisi töötajate rahulolu ning tööst haaratuse suurendamiseks. Näiteks võib saadud küsimustiku põhjal tegeleda töötajate töökorraldusega seotud aspektide modifitseerimisega (töökoormus, töötempo, töö keerulisus, tagasiside andmine, töötajate muutustesse kaasamine, tööülesannete selgem määratlemine), hinnata koolitusvajadust (stress, motivatsioon, enesekehtestamine, tööalase arenguga seotud koolitused) ning planeerida koolitusi otsesestele juhtidele (konfliktide lahendamine, tagasiside andmine, empaatiline kuulamine jne). Lisaks on küsimustikust saadud andmete põhjal valitud osakondadele või tiimidele võimalik teha töö kohandamise sisekoolitusi eesmärgiga suurendada töötajate tööst haaratust. Nende koolituste käigus õpitakse enda väärtuste avastamist, ressursside leidmist (sotsiaalne tugi, isiklikud tugevused), tagasiside andmist ning positiivsete tööalaste väljakutsete sätestamist.

Kuidas uuringus osalemine välja näeb?

Pärast uuringu tellimist saadetakse kõigile organisatsiooni töötajatele meilile rahulolu ja tööst haaratuse uuringus osalemise kutse. Töötajatel palutakse täita turvalises veebikeskkonnas küsimustik. Küsimustik koosneb 82 küsimusest ning selle täitmine võtab aega 30-45 minutit.  Pärast uuringu perioodi lõppu saab organisatsioon tulemuste kohta detailsed raportid. Esiteks koondraporti, kus on kirjas organisatsiooni üldised tulemused. Lisaks sellele saab uuringus osalenud organisatsioon ka osakondade lõikes (või soovi korral tiimide tasandil) raportite näol tagasisidet, kus on detailselt võrreldes teiste osakondadega kirjeldatud, kuidas läbipõlemise ning tööst haaratuse faktoritega osakondades lood on. Iga osakond saab raporti, kus on välja toodud just nende osakonna tulemused võrreldes teiste osakondadega, aga teiste osakondade tulemused on neile anonüümsel kujul. Anonüümsuse tagamiseks on minimaalse tiimi või osakonna suurus, millele tagasisidet antakse, 5 inimest. Uuring sisaldab ka Prudensi esindaja poolt ettekannet, mis sisaldab ettevõtte ülese raporti tulemuste presenteerimist ning ka informatsiooni, kuidas osakondadele saadetavaid raporteid lugeda.

Ole innovaator enda valdkonnas ning telli uuring juba täna!

Huvi korral võta meiega ühendust alloleva ankeedi abil: