Õppekorraldus

Õppekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1 Registreerumine ja vastuvõtmine

Koolitusele tuleb eelnevalt  registreeruda saates e-kirja aadressile info@prudens.ee. E-kirja tuleb märkida õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood (vajalik tõendi või tunnistuse väljastamiseks), arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Juhul, kui klient ei tasu koolituse eest ise, tuleb märkida ka asutuse või tasuja nimi.  Pärast arve tasumist loetakse õppija koolitusele vastuvõetuks. Seejärel saadetakse sisestatud meilile kasutajanimi ja salasõna, mille järel saab koolituse läbimist alustada. Juhul, kui osaleja taotleb koolitusel osalemist läbi kolmanda osapoole, loetakse koolitusel osalenu vastuvõetuks pärast kolmanda osapoole registreerumise kinnituskirja laekumist.

Koolitusele on võimalik registreeruda ostes koolituse ka läbi E-koolituste lehe. Seejärel suunatakse klient kassase, kus tal tuleb luua kasutaja ning koolituse eest tasuda. Pärast tasumist on õppija koolitusele vastu võetud ning tal on võimalik registreerimisel loodud kasutaja tunnustega kodulehele sisse logida ja koolitust läbima asuda.

1.2 Koolituselt väljaarvamine

Koolitusel osaleja arvestatakse koolituselt välja kui ta pole tasunud koolituse arvet.

Juhul, kui osaleja taotleb koolitusel osalemist läbi kolmanda osapoole, on koolitusasutusel õigus  koolitusele mitte lubada osalejat, kelle kohta pole laekunud koolitusele registreerumise kinnituskirja.

2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

2.1 Õppetasu maksmine

Koolituse eest on võimalik tasuda kliendile väljastatud arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel, mille eest tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolituse eest on võimalik tasuda ka koolitusele registreerumisel pangaülekande kaudu, mida vahendab Maksekeskus. 

2.2 Koolitusest loobumine 

Koolituse katkestamisel õppetasu õppijale ei tagastata.

2.3 Koolituse lõpetamine

Õppija peab tunnistuse saamiseks läbima 100% koolituse kogumahust ning sooritama edukalt koolituse lõpus õpiväljundeid hindava testi. 

Õppija peab tõendi saamiseks läbima vähemalt 51% protsenti koolituse kogumahust.

Tunnistusele ja tõendile on märgitud järgnevad andmed:

1) täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

3) majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

4) õppekava nimetus;

5) täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

7) tõendi või tunnistuse number;

8) koolitajate nimed.

3. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

3.1 Õppekava

Õppekava on õppijale kättesaadav vastava koolituse kirjelduse all.

3.2 Õppekavarühmad

Prudens OÜ pakub koolitusi järgnevates õppekavarühmades:

 • Töötervishoiu ja -kaitse õppekavarühm – Stressikoolitus
 • Isikuarengu õppekavarühm –  Suhtlemiskoolitus, Enesekehtestamise koolitus

Kvaliteedi tagamise alused

Prudens OÜ, registrikood 14767188, pakub psühholoogia-alaseid koolitusi. Prudens OÜ lähtub täienduskoolituste korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning töötervishoiu ning tööohutuse seadusest. Koolituste väljatöötamisel tehakse koostööd Tartu Ülikooliga. Kõik Prudens OÜ koolitused on teaduspõhised ning arvestavad sihtrühma vajadustega.

1. Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1 Õppekavad

Õppekavade koostamisel lähtub koolitusasutus täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, töötervishoiu ning tööohutuse seadusest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud juhendmaterjalist.

Õppekavades on sätestatud vähemalt järgnev informatsioon:

 • õppekava nimetus;
 • õppekava rühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, kui need on eeltingimusteks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, kui õppekava läbimises on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.2 Õppekeskkond

Õpe toimub selle jaoks spetsiaalselt loodud ettevõtte veebilehega integreeritud e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus kontrollitakse õppija teadmisi erinevate e-testide abil.

1.3 Koolitajad

Prudens OÜ koolitajad omavad kõik bakalaureuse kraadi psühholoogias ning on omandamas magistrikraadi. Kõigi koolitajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud koolitusasutuse kodulehel.

Tagasiside kogumise kord 

Tagasisidet küsitakse e-kirja teel pärastkoolituse lõpetamist. Selle jaoks saadetakse õppijale elektrooniline tagasiside ankeet. Tagasiside ankeet sisaldab küsimusi õppekorralduse,õppesisu  ning küsimusi koolituste edendamise kohta. Õppijale on tagasisidet andes tagatud anonüümsus.