Töökeskkonna heaolu ja tööst haaratuse uuring

Prudens on koostöös Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega välja töötamas töökeskkonna heaolu ning tööst haaratust kaardistavat küsimustikku. Hetkel on kõigil organisatsioonidel võimalik uuringus tasuta osaleda. Iga organisatsioon saab tasuta tagasisidet selle kohta, kui läbipõlenud või tööst haaratud nende töötajad on. Tagasiside on anonüümne ning selle tagamiseks antakse tagasisidet minimaalselt 5 töötaja tasemel. Uuringus osalemise kriteeriumiks on minimaalselt 30-liikmeline organisatsioon. Küsimustikku on võimalik läbi viia nii eesti kui ka inglise keelsena.

Mida seadus nõuab?

2019. aastal kehtima hakanud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on kirjas järgnev: “Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.”

Mida Prudens probleemi lahendamiseks pakub?

Prudensi poolt välja töötatav küsimustik aitaks seaduses välja toodud psühhosotsiaalseid ohutegureid kaardistada, aga mitte ainult. Küsimustiku eesmärgiks on kaardistada erinevaid tööga seotud psühholoogilisi ja sotsiaalseid aspekte, mis organisatsiooni töötajatele negatiivset ja positiivset mõju avaldavad. Esiteks kaardistab küsimustik läbipõlemise väljakujunemise riski mõjutavaid tegureid (ehk nõudmisi) nagu suur töökoormus, probleemsed kliendid, töö-rolli ebaselgus jne. Läbipõlemise riskiteguritega tegelemine on oluline, kuna see mõjutab töötajate haiguslehtede võtmise sagedust, kaadri voolavust ning vaimse tervise probleemide välja kujunemist. Küsimustiku teiseks eesmärgiks on kaardistada tööst haaratusega seonduvaid faktoreid (ehk ressursse), mis mõjutavad töösse süvenemist nagu töö-eraelu tasakaal, kolleegide ja juhi toetus, õiglus, töö eesmärkide selgus ja arenguvõimaluste tagamine. Tööst haaratuse tegurite kaardistamine on oluline, kuna need faktorid mõjutavad töötajate motiveeritust, tööle pühendumist, tööga rahulolu ning teeninduskvaliteeti.

Milliseid sekkumisi on uuringu tulemuste põhjal organisatsioonis võimalik ellu viia? 

Küsimustiku abil saadud informatsiooni põhjal on võimalik planeerida erinevaid sekkumisi töötajate heaolu ning tööst haaratuse suurendamiseks. Näiteks võib saadud küsimustiku põhjal tegeleda töötajate töökorraldusega seotud aspektide modifitseerimisega (töökoormus, töötempo, töö keerulisus, tagasiside andmine, töötajate muutustesse kaasamine, tööülesannete selgem määratlemine), hinnata koolitusvajadust (stress, motivatsioon, enesekehtestamine, tööalase arenguga seotud koolitused) ning planeerida koolitusi otsesestele juhtidele (konfliktide lahendamine, tagasiside andmine, empaatiline kuulamine jne). Lisaks on küsimustikust saadud andmete põhjal valitud osakondadele või tiimidele võimalik teha töö kohandamise sisekoolitusi eesmärgiga suurendada töötajate tööst haaratust. Nende koolituste käigus õpitakse enda väärtuste avastamist, ressursside leidmist (sotsiaalne tugi, isiklikud tugevused), tagasiside andmist ning positiivsete tööalaste väljakutsete sätestamist.

Kuidas omavaheline koostöö välja näeb?

Prudensi poolt välja pakutav koostöö seisneb selles, et organisatsioon saaks küsimustikku läbi viies tagasisidet oluliste töökeskkonna heaolu ning tööst haaratust mõjutavate faktorite kohta. Prudens saaks omakorda andmeid, et küsimustiku psühhomeetrilist struktuuri analüüsida (ehk kas küsimused on hästi ja arusaadavalt sõnastatud ning moodustavad ühtse terviku). Küsimustik koosneb 82 küsimusest ning selle täitmine võtab aega 30-45 minutit. Küsimustiku läbiviimine on organisatsioonile täiesti tasuta. Täpsemalt saab organisatsioon pärast küsimustiku läbiviimist osakondade lõikes (või soovi korral tiimide tasandil) raportite näol tagasisidet, kus on detailselt võrreldes teiste osakondadega kirjeldatud, kuidas läbipõlemise ning tööst haaratuse faktoritega osakondades lood on. Iga osakond saab raporti, kus on välja toodud just nende osakonna tulemused võrreldes teiste osakondadega, aga teiste osakondade tulemused on neile anonüümsel kujul. Anonüümsuse tagamiseks on minimaalse tiimi või osakonna suurus, millele tagasisidet antakse, 5 inimest. Koostöö sisaldab ka Prudensi esindaja poolt ettekannet, mis sisaldab ettevõtte ülese raporti tulemuste presenteerimist ning ka informatsiooni, kuidas osakondadele saadetavaid raporteid lugeda.

Ole innovaator enda valdkonnas ning liitu uuringuga juba täna!

Huvi korral võta meiega ühendust alloleva ankeedi abil: